Soutěžní podmínky - Pravidla soutěže o vouchery do italské restaurace

Jsme rádi, když s námi soutěžíte. Snažíme se, aby vše bylo fér a průhledné.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na Facebook stránce a webu Pořadatele.
Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webu Pořadatele.

Definice použitých pojmů

Pořadatelem je společnost Hello Innovation, s.r.o., Na Kozačce 1103/5, 12000 Praha 2 Česká Republika, IČ: 029 25 494, DIČ: CZ 029 25 494, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225455.

Web pořadatele je www.helloinnovation.cz.


Facebook stránka Hello Innovation je https://www.facebook.com/helloinnovationcz/.


Soutěžícím je osoba, která se soutěže zůčastní tím, že pošle svůj příspěvek ve formě fotografie do soukromé zprávy na Facebook stránce Hello Innovation.

Principy soutěže

Výhercem Soutěže se stávají 4 (slovy: 4) vybraní Soutěžící, kteří budou náhodně vylosování.  Výherce získává cenu dle aktuální nabídky Pořadatele.
Odměny budou soutěžícím odeslány nejpozději do 14 dnů od splnění podmínek pro jejich získání.
Soutěž probíhá vždy jeden kalendářní měsíc. 

Obecná pravidla

Soutěžící se do soutěže zapojí automaticky, provedením minimálně 3 mystery návštěv.
Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.
Výhry jsou Soutěžícím distribuovány prostřednictvím České pošty, s.p. do 14 dnů od splnění podmínek pro jejich získání. Pořadatel nenese odpovědnost za nevyzvednutí výhry v termínu stanoveném Českou poštou. Soutěžící nemá nárok na opětovné zaslání výhry na náklady Pořadatele.
Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Práva a povinnosti soutěžícího

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání výhry.
Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.Výhru nelze vyplatit nebo směnit za peníze. Výhercem nesmí být nikdo z týmu Hello Innovation.Mystery Shopper musí být pro účast v soutěži zaregistrován u Hello Innovation. Mystery Shopper musí mít pro účast v soutěži platný pracovně právní vztah (DPP/SOD). Pro účast v soutěži musí mystery shopper provést minimálně tři mystery návštěvy v kalendářním měsíci, ve kterém soutěž běží. Výherci jsou generováni náhodným generátorem čísel a jejich losování je zaznamenáno. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu soutěžních podmínek v jejím průběhu. 

Osobní údaje

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě.
Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení, město odkud vítěz/ka pochází a výhercům příspěvek ve formě zaslané fotografie, mohou být uveřejněny na webových portálech a Facebooku Pořadatele. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.
Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamních sdělení Pořadatele. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

Závěrečná ustanovení

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serveru Pořadatele svou účastí potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém Serveru.
Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.9.2022.

 

Cinema city
Sephora
Costa
+420 721 759 164